Přidělení čísla popisného

Přidělení čísla popisného

Přidělování čísel popisných a evidenčních

Základní informace

Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná. Budova musí být označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly. Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným nebo evidenčním číslem bude budova označena. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • Vlastník nemovitosti

 

          Podmínky a postup řešení

Na základě předložené písemné žádosti vlastníka nemovitosti spolu s potřebnými doklady se vydá vlastníku písemný doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

Jaké doklady je třeba mít

  • Písemná žádost vlastníka nemovitosti
  • Kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci nebo stanovisko příslušného stavebního úřadu o existenci stavby
  • Geometrický plán

Správní poplatky

  • Bez poplatku