Dotace IROP- bytový dům čp. 78 v Nosálově

Projekt s názvem ,,Stavební úpravy a energetickoekologická opatření na bytovém domě čp.78 v obci Nosálov" je financován z Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR

             Tento projekt byl financován z Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR

Obci Nosálov byla schválena dotace ve výši 847520,73 Kč na projekt ,,Stavební úpravy a energetickoekologická opatření na bytovém domě čp. 78 v obci Nosálov‘‘.

Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období  2014-2020 , Prioritní osa IROP: 06.2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů,číslo projektu : CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005869.

Projekt je dobře technicky připraven a nevytváří negativní nároky na životní prostředí, prokazuje vysokou míru společenských přínosů, jeho míra rizik je minimální.

Realizace bude financována z prostředků obce, posléze bude částka z dotačních prostředků proplacena IROPem a spolufinancujícím subjektem bude obec Nosálov.

Provozní náklady se očekávají v průběhu několika let nižší, než kolik činí v současné době. Realizací navrhovaných opatření dle energetického auditu dojde ke zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy a ze stávající klasifikační třídy celkové dodané energie E (nehospodárná)  bude dosaženo klasifikační třídy celkové dodané energie C (úsporná).

 

                             Za obec Nosálov: Lenka Střihavková, starostka obce

 Projekt s názvem ,,Stavební úpravy a energetickoekologická opatření na bytovém domě čp.78 v obci Nosálov" je financován z Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR